waterput van de oude pastorie (heemkunde 2001)

Buren van de pastoor van Bingelrade putten drinkwater in 1850 op de pastorie De buren van pastoor Petrus l3emdrnans kregen van hem nu en dan roesremming om drinkwarer re puteen uir de pur van de pasrorie. De pastorie was roen gelegen i11 de Bingelraderstraar op nummer 11 (nu Dorpstraar 18) in Bingelrade. Een andere waterput dichtbij \.vas re vinden bij her huidige kerkhof. De paswor en her kerkbestuur waren echrer bang dat dir warer pmren een gewoonre zou worden, waardoor deze buren later aanspraak zouden kunnen maken op her zogenaamde putrecht (vorm van erfdienstbaarheid). Daarom werd in de kerkbestuursvergadering van 6 april 1850 besloten dar de buren voor slechts één jaar roesremming kregen om bij de pastorie warer te purrcn. De oude pastorie. De voormalige pastorie werd volgens de jaarankers gebouwd in 1 ïóó . De eerste pasroor die er woonde, was Joannes Antonius Vostermans (pasroor van l ï 64-1800). In 1 93ï werd de pastorie verhuurd aan de familie Theulings– Berbcn. In 1952 kochre11 de families Srneets-Boesren en Lernmens-R.irrerbech de paswrie van de kerk en her huis werd in rweeën gedeeld . Toen lag de oude \Varerput voor de keukendeur. Tijdens de daaropvolgende verbouwings– werkzaamheden werd de waterput vo! gestort mer afvalpuin. Momenceel wordt de oude pasroric bewoond door de familie Zi1nen. 'Zitting !Jan het Kerkbestuur van Binge/raede op heden den 6 April 1850. !-let Kerkbestuur van Binge/raede in de gewone vergädering van den eersten Zondag van April 1850 tegenwoordig z{jnde den Eerwaarden Heer Pastoor NicoLaus Joseph

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAwNw==