Grafrede voor Jan Arnold van de Weijer...(door Jo Bronneberg)

Op 8 juni 1955 heeft burgemeester Schoffelen van Bingelrade een grafrede uitgesproken op het kerkhof van Bingelrade bij de begrafenis van de beer Jan Arnold van de Weijer, oud-lid van de gemeenteraad van die plaats

"Alvorens het lichaam van de dierbare overledene aan de schoot der aarde toe te vertrouwen,
zij het mij vergund aan deze geopende groeve, als voorzitter van de Raad waarvan de dierbare overledene deel uitmaakte, een enkel woord ten afscheid te mogen spreken.
Een drietal maanden geleden woonde de overledene nog een vergadering bij en niemand onzer heeft toen vermoed, dat dit de laatste maal zou zijn, dat hij aan de beraadslagingen voor het gemeentebelang zou deelnemen. De heer van de Weijer was een zeer gezien persoon en door zijn vriendelijke omgang
had hij zich vele vrienden verworven, getuige wel zijn verkiezing tot lid van de gemeenteraad.


Familiegraf op het kerkhof te Bingelrade. De kerk die daarbij lag, is afgebroken.

De gemeentebelangen diende hij oprecht en strikt eerlijk. Wij betreuren zijn heengaan ten zeerste en de vrijgekomen plaats in de Raad zal weer worden aangevuld, doch di opengevallen plaats in zijn huisgezin is niet meer aan te vullen. Naar onze berekening is de heer van de Weijer te vroeg heengegaan.
In de besluiten van de Raad kunnen wij doel en strekking waamemen, doch het raadsbesluit van Onze Lieve Heer is ondoorgrondelijk en wij zullen daarbij moeten berusten.
Wij betuigen aan U, mevrouw Vaide Weijer, uw kinderen en familie, oprechte deelneming bij het afsterven van uw zorg voile echtgenoot en dierbare vader. Moge U van Onze Lieve Heer de sterkte bekomen om dit zware offer met berusting te kunnen dragen.
Mijnheer Van de Weijer. Wij die achter blijven kunnen U geen voldoening schenken voor hetgeen U voor de gemeenschap onzer gemeente Bingelrade hebt gedaan. Het enige wat wij kunnen doen is U in onze gebeden te gedenken en dit zullen wij dan ook doen. Mijnheer Van de Weijer, moge O.L.Heer U rijkelijk belonen voor uw arbeid hier op aarde en moge uw ziel spoedig rusten bij uw Schepper. Rust zacht."

Nuhl van de Wiejer
De heer Constant Haagmans uit Bingelrade heeft een aantal genealogische gegevens over dit oud-raadslid van Bingelrade gevonden. Ook de heren Thei Cremers van Jabeek, zijn schoonzoon, en Zef Gooijen, jarenlang wethouder van Bingelrade, wisten nog het een en ander te vertellen. Maar 1955 is te ver terug in het verleden om nog persoonlijke herinneringen op te kunnen halen. Thei Cremers heeft zijn schoonvader zelfs helemaal niet gekend. Hoe het ook zij, het volgende valt te vertellen ter aanvulling en bevestiging van wat de burgemeester in zijn speech heeft gezegd:

De heer Jan Arnold van de Weijer heette in de volksmond Nuhl van de Wiejer. Hij werd op 30 September 1885 in Bingelrade geboren. Hij was de zoon van Jan Willerm van de Weijer en van Maria Joanna Josephina Goffin. Nuhl had een tweelingbroer, Johannes Leopold, die overleden is op 18 februari 1966.

Op 9 juli 1929 is het toekomstig raadslid getrouwd met Maria Catharina Hubertim Zuylen, van de bekende Bingelraadse familie. Wanneer burgemeester Schoffelen spreekt over hun kinderen, dan bedoelt hij diens vijf dochters Mia, Philomene (Meen), Paula, Lies en Netty. Deze laatste twee leven nog; de eerste, een oud-onderwijzeres, in Amsterdam, de andere in Budel. De enige zoon, Jan (Sjang), is inmiddels ook overleden.
De heer Van de Weijer was een bekend persoon in Bingelrade, niet alleen omdat hij lid was van de gemeenteraad, maar ook omdat hij een depot had van de Boerenbond, In die tijd was dat een zeer nutrige functie, omdat het aantal boeren toen veel groter was dan thans. In het depot waren met name zaadgranen en ander zaadgoed, veevoeder, kunstmest en dergelijke te koop of werden op bestelling rondgebracht.

De familie woonde in het mooie herenhuis aan de Dorpsstraat naast het vroegere postkantoor, dat op de hoek Groeneweg/Dorpsstraat ligt, waarvan het door een stuk grond is gescheiden. Aan de andere kant lag het depot. Arnold van de Weijer is overleden op 4 juni 1955. Hij is dus 69 jaar geworden. In die tijd begon de medische wetenschap aan een hoge vlucht, de levensverwachtingen werden steeds hoger en daardoor kon de burgemeester zeggen: "Naar onze berekening is de heer Van de Weijer te vroeg heengegaan."

Zoals wij reeds gezien hebben is hij begraven op 8 juni daarop volgend, in het bijzijn van familie, vrienden en dorpsgenoten. Onder hen bevond zich ongetwijfeld een aantal raadsleden met aan het hoofd burgemeester Schoffelen.

bron:    Heemkunde vereniging de Veersjrunk