Menu
Menu

Oet publikaties và vreuger - Pierre's kanttekeningen...

Nadat het Onderbanken Journaal is opgegaan in de Beekdaeler verdwenen ook de kritische kanttekeningen van geboren Bingelradenaar Pierre Lindner, voormalig raadslid en oprichter van het CDA Onderbanken. Zijn laatste artikelen dateren overigens uit 2014.

Hij publiceerde niet alleen onder zijn naam Pierre Lindner maar onder het synoniem Chlorophieltje.

 

Lees Pierre Lindners kanttekeningen pennevruchten in boekvorm...

Heeft U aanvullingen, op- of aanmerkingen, stuur deze dan naar info.bengelder@gmail.com of via de knop

14-03-2010  

Pierre's kanttekeningen...Oncontroleerbaar Onderbanken...

...Zo wordt er naar hartelust gecontroleerd op de snelheid van het verkeer, op fiets –en voertuigverlichting, op het dragen van gordels en helmen, op het kappen van de eigen bomen in de eigen tuin, op het naleven van stookvergunningen, op het hebben van honden, op het naleven van ik weet niet hoeveel voorschriften, op je gedrag achter je eigen voordeur en de laatste tijd zelfs in je slaapkamer (als je sommigen zou moeten gaan geloven...)…

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

25-03-2010  

Pierre's kanttekeningen...Onzin in Onderbanken/ Beekdaelen...

...Immers, iedere seconde groeit de mensheid met meer dan twee personen!
Niet de opwarming van onze blauwe planeet, niet de CO2 uitstoot, maar de ongeremde groei van onze bevolking met 1 miljard mensen per twaalf jaar is de grootste bedreiging van ons bestaan!…

29-01-2010  

Ongerijmd in Onderbanken...

...Gaan de kernen nu al onderling posities innemen vóór de verkiezingen onder het motto: Pik binnen, het is immers winter? Natuurlijk maakt iedere kern zich zorgen over het voortbestaan van hún school, natuurlijk is dan de kreet BMV een prachtige verzamelnaam (en voorwendsel) om voorzieningen in eigen dorp te behouden...

29-11-2009  

Ongecoördineerd Onderbanken (Beekdaelen)...

...Verder doorlopend zag ik ook dat deze paaltjes in de Maastrichterweg, ter hoogte van de Streekweg vervangen waren. Zouden ze alle houten paaltjes door deze nieuwe “bling-bling” dingetjes gaan vervangen en wie betaalt dat? Nogal wiedes, de belastingbetaler van Schinnen of Onderbanken. Maar die hebben niet om deze verkwisting gevraagd, zeker niet nu de gemeente beweert bijna aan de bedelstaf te zijn…

27-10-2009  

Onberoerd onderbanken...

...Vóór de fatale ruilverkaveling was Onderbanken nog min of meer onberoerd. Tijdens de ingrijpende ruilverkaveling van de jaren zestig in de vorige eeuw, werden holle wegen en poelen rigoureus dichtgeschoven en gedempt. In Bingelrade hadden wij zo’n tien stuks grote en kleine poelen, die gebruikt werden als drinkplaatsen voor het vee, maar ook als waterbuffers. Diverse “grachten” (holle wegen) werden dichtgeschoven in het kader van de “vooruitgang” en tot overmaat van ramp werden praktisch alle hoogstamboomgaarden voor wat zilverlingen in een jaar gerooid...

03-10-2010  

Onuitwisbaar Onderbanken...

...Lopend over de Veestraat richting Roode Beek zie je op groene grazige weiden bruine schapen met een witte bles. Aan de wegkant glimmen scharlakenrode meidoornbessen uitnodigend naar hongerige vogelbekken, straks…. nu is er nog genoeg ander voedselaanbod. De bleekpaarse kardinaalsmuts schijnt te concurreren met de zwartpurperen vlierbes en op een onberoerd vennetje drijft mijmerend en praktisch roerloos het eendekroos. Wat heeft een mens nog meer nodig om zich op zo’n gulden najaarsdag gelukkig te voelen?...

13-09-2009  

Onbeheer(s)baar Onderbanken...

...Veel kleine vervuilingsbronnen zorgen voor vervuiling van het oppervlaktewater, het grondwater en waterbodems. Door uit- en afspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen, atmosferische vervuiling, uitloging van bouwmaterialen werden (worden) de waterkwaliteitsnormen in Limburg overschreden. Stikstof, fosfaat, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, antibiotica, ja zelfs de “pil” vormen provincie breed een probleem”...

26-09-2010  

Ondubbelzinnig Onderbanken...

...Chapeau voor de gemeente Onderbanken. In het laatste Onderbanken Journaal stond op de Informatiepagina van de gemeente kort en krachtig dat het beschadigen van gemeentepercelen strenger wordt aangepakt. Dat met name een handjevol agrarische recidivisten in de gaten wordt gehouden als de belagers van bermen en graften is een duidelijk signaal, dat veel respect verdient...

21-08-2009  

Onbegrensd Onderbanken (Beekdaelen)...

...Is dan ook in Onderbanken het “ landje pik” weer begonnen? Is het ooit opgehouden? “Bewerkt” men bewust gronden die van de gemeenschap zijn en gaat men liever over de eigendomsgrens heen onder het motto “zeker is zeker”? Waar zijn trouwens de betonnen perceelgrensstenen gebleven die na de ruilverkaveling geplaatst werden? Op de een of andere mysterieuze manier zijn ze bijna allemaal verdwenen...

03-09-2010  

Oneervol Onderbanken (Beekdaelen)...

...In het boek ‘Graan’ van schrijver Ruben van Dijk worden o.a. de gevaren van de intensieve veehouderij omschreven en het gebrek aan zelfredzaamheid van de hedendaagse burger, met name door gebrek aan kennis van de natuur en zijn absolute afhankelijkheid van de voedselvoorziening. De ontwikkeling van stadsboerderijen en de terugkeer van de moestuinen, zelfs van balkontuintjes, maakt de burger minder kwetsbaar en levert een diepere bewustwording op van de onderhevigheid aan de grillen van die natuur...

16-02-2009  

Ontroerend Onderbanken...

...Vlak na de euforie van de herindeling / totstandkoming van Onderbanken, mocht de Jabeekse schooljeugd aan het begin van de Moltweg een heus “herindelingsbosje” planten. Gewapend met schoppen, laarzen en jong pootgoed werd de klus feestelijk geklaard. De jonge bomen sloegen allemaal aan en iedereen zag dat het goed was…totdat de gemeente in datzelfde jaar met de klepelmaaier kwam en alles degradeerde tot een monocultuur - berm...

03-09-2010  

Ongeloofwaardig voor Onderbanken...

...direct achter grenspalen van Schinveld mag dus de grootste rotzooi gepleegd worden, dat gaat ons niet aan! Alleen dat geluid, dat laat zich niet vangen achter staatsgrenzen, maar dat is slechts een kleine bijkomstigheid....

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

25-07-2009  

Ongewis Onderbanken (Beekdaelen)...

...Albert Einstein beweerde reeds in de vorige eeuw: "Als de bij sterft, heeft de mens nog vier jaar te leven. Geen bijen meer, geen bevruchting meer, geen gras meer, geen dieren meer, geen mens meer”.

Je kunt daar natuurlijk je schouders over ophalen...

19-07-2009  

Ondoorgrondelijk Onderbanken...

...Mijn bange vermoeden is, dat de Gemeente Onderbanken en ook het Waterschap en welke instanties dan ook, langs elkaar werken, dat zij selectief gebruik maken van de voorhanden zijnde kennis en kunde en die vervolgens op hun eigen manier uitleggen...

03-07-2010  

Onverteerbaar in Onderbanken...

...Het is anno 2010 onverteerbaar dat in het oppervlaktewater van het bergbassin, waar grazende schapen kunnen drinken, vloeistof geloosd wordt in de kleurvariëteit van gifgroen tot strontbruin. Het is onverteerbaar dat deze smurrie uiteindelijk in het stroomgebied van de Rode Beek terecht komt...

27-10-2010  

Onbepaald in Onderbanken...

...In een ander artikel op stond dat slechts drie procent van de bermen voldoende biodiversiteit heeft. Door verwaarlozing of juist intensief beheer staat de soortenrijkdom in de bermen zwaar onder druk...

13-05-2010  

Onbespoten Onderbanken (Beekdaelen)...

...Ter hoogte van de Roerweg, staat in een ouderwetse weide een kudde van 12 dikbillen en een reusachtige stier. Je denkt aan schilderijen van Potter en raakt bijna vertederd bij het zien van al die welvaart. Grazige weiden! Kijk zo kan het ook, niks kapot gespoten bermen, hier zie je nog de uitgebloeide paardebloemen als bolle belleblaasjes in het diepgroene gras staan...

27-06-2010  

Onzinnig Onderbanken...

...het onzin-bord dat de gemeente Onderbanken plaatst om te waarschuwen voor het vliegend hert. Het beestje komt al sinds mensenheugenis in deze streek voor. Ondanks ongecontroleerd spuiten met insecticiden - onlangs nog door de gemeente zelf tegen de eiken processierups - ondanks het totaal veranderd landschap, ja ondanks wat al niet, heeft het zich tot op heden kunnen handhaven...

24-04-2009  

Ontroerend versus onthutsend Onderbanken...

...Wie er oog voor heeft ziet in deze tijd de natuur in een geweldige uitbarsting tot leven komen. De opkomende zon worstelt met de opstijgende ochtendnevelen en zet de bloeiende fruitbomen in een onwezenlijk licht. De vruchtbare aarde dampt, braakt zijn energie eruit en omdat je daardoor de stammen niet ziet, lijkt het of de boomkronen stille mastodonten zijn die eerbiedig kijken naar deze ontluikende onwerkelijkheid...

09-05-2009  

Onthutsend Onderbanken...

...Eerst het goede nieuws, de twee overbodige verkeersborden die in de Moltweg geplaatst waren zijn nu toch kennelijk definitief verwijderd, een goed besluit! Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.Echter gisteren, waarschijnlijk tegen de avond, was ook de berm van dat stuk landbouwgrond het slachtoffer van de maaiwoede...

05-04-2010  

Ontwapenend Onderbanken...

...Ook het beheer van en de handhaving in het buitengebied kan nu met een frisse aanpak worden hervat en de enkele nog onwillige boer kan door de dames worden overtuigd van zijn ongelijk. Een gouden dageraad dus voor deze kleine leefgemeenschap en gouden kansen evenzo voor dit ontwapenend college...

03-04-2009  

Onwetend Onderbanken (Beekdaelen)...

...Als burgers zich schamper uitlaten over “de Gemeente” is dat meestal niet richting gemeentepersoneel of bestuurders bedoeld, maar eerder als kritiek op de miscommunicatie tussen die groepen onderling en de miscommunicatie met de burgers. Dit, alle voorlichtingsavonden en publicaties ten spijt.

Waarschijnlijk valt hier het een en ander nog te verbeteren...

18-04-2010  

Onrustbarend Onderbanken (Beekdaelen)...

...De mooiste tijd van het jaar is aangebroken, de bloesem-brengende lente. Het hele buitengebied trilt en zoemt van de activiteiten. Vroege bezige bijen, humeurige hommels, druk doende vogels en parende padden doen de laatste weken de natuur ontwaken. Meidoorn en sleedoorn ontvouwen schuchter hun blaadjes, de bloeiende kerselaren en andere fruitbomen doen op afstand denken aan wit koraal. In de Maastrichterweg stralen de goudgele bloemen van het speenkruid je aan als sterren in een diepgroen firmament. De eerste zwaluwen scheren reeds in roekeloze duikvlucht over de snel opkomende tarwevelden...

07-03-2009  

Ontgroend Onderbanken (Beekdaelen)...

...Ook de bewoners van onze z.g “groene “ gemeente kunnen bijdragen aan het behouden van hetgeen wij nu nog hebben. Te denken valt aan, illegaal vuil storten, meestal hebben “anderen” dat gedaan. Maar meldt dat dan! Te denken valt aan, om zelf niet over de afgesloten veldwegen te rijden, meestal doen “anderen” dat. Te denken valt aan het respecteren van de pas ingezaaide akkers van de landbouwers, iets voor honden en paarden”liefhebbers”...

04-05-2010  

Ontwapend Onderbanken (Beekdaelen)....

...Juist daarom zou dit college wel eens het instrument kunnen zijn dat deze ingrijpende veranderingen voor de burgers in goede banen kan leiden en dat nu nog weerstand kan bieden aan de provinciale intriges en nationale onverschilligheid...

08-02-2009  

Onnavolgbaar Onderbanken...

...Sinds enkele dagen prijken er aan het begin en einde van de Moltweg twee gloednieuwe verkeersborden. Eén met het algemeen gevaarteken en het ander idem met het onderschrift “Slecht wegdek”. U zult zich misschien afvragen wat daar nou zo bijzonder aan is. Ware het niet dat de Moltweg een onbeduidend landbouwweggetje is, waar niemand woont, niemand hoeft te komen en dat afgesloten is voor motorvoertuigen....

04-02-2010  

Onlogisch Onderbanken (Beekdaelen)...

...Oftewel iemand heeft een voorliefde voor het vegen van holle wegen, oftewel er bestaat een hogere theorie over de noodzaak van het vegen van wegen waar niemand woont en waar bovendien ook geen motorverkeer zou mogen komen, oftewel men doet zo maar iets om b.v. de veegmachine zijn uren te laten maken...

24-01-2010  

Onbehaaglijk Onderbanken (Beekdaelen)...

...Op een van mijn tochten word ik overvallen door de snel invallende duisternis. Mij wél bewust dat ik geen reflecterende kleding draag loop ik behoedzaam door het “autovrije” gedeelte van de holle Maastrichterweg. Plots komt er een AWD vehikel aangereden en schiet honderd meter vóór mij een schuin oplopende oprit op...

17-01-2010  

Ontdooiend Onderbanken (Beekdaelen)...

...Kijk naar de natuur, zelfs de winterkoninkjes, de mussen en de meesjes weten als ware levenskunstenaars te overleven, daar waar de overmoedige, verwende en natuurvreemde mens ondanks alle technisch vernuft niet opgewassen is tegen een beetje winter...

19-01-2004  

De ballade van de 'Drie Koppige Kerstbomen'...

...Nog extra twee vuilniszakken naast de bijna wortel schietende kerstboom geplaatst, want zeker is zeker….
De RD4 wagen komt voorbij en……….laat de boom liggen. Even naar de collega-bomen in de straat kijken, nee die liggen er ook nog. Het is misschien wel hogere efficiency, die wij gewone burgers niet snappen...

01-11-2009  

Ondenkbaar in Onderbanken (Beekdaelen)...

...Vanmorgen heb ik onder een zwak zonnetje een wandeling gemaakt en opnieuw met grote teugen gedronken van de weergaloze schoonheid die het platteland ons biedt. Ja, wij leven echt in een bronsgroen eikenhouten omgeving...

06-12-2009  

Onverlicht Onderbanken (Beekdaelen)...

...Ook het aanschouwen van een sterrenloze stormnacht of een heldere vriesnacht, roept bij normale mensen stemmingen op die bijdragen aan gevoelens van rust en geborgenheid...

13-12-2009  

Onbeschermd in Onderbanken (2)...

...Je merkt dat de vorst een serieuze aanval gaat doen op de lauwe en natte novembermaand. De nog hier en daar bloeiende rozen zullen de komende dagen het loodje leggen en koning winter zal zijn grimmige kant laten zien. Wie anders dan de landbouwers voelen dat zeer vroeg aan en/of volgen de weersverwachting op de voet. Je kunt dat zien aan de voorraad gerooide suikerbieten die allemaal onder een gigantisch plastic zeil zijn beschermd tegen de verwachte vrieskou...

 

29-11-2009  

Ongecoördineerd Onderbanken (Beekdaelen)...

...Verder doorlopend zag ik ook dat deze paaltjes in de Maastrichterweg, ter hoogte van de Streekweg vervangen waren. Zouden ze alle houten paaltjes door deze nieuwe “bling-bling” dingetjes gaan vervangen en wie betaalt dat? Nogal wiedes, de belastingbetaler van Schinnen of Onderbanken. Maar die hebben niet om deze verkwisting gevraagd, zeker niet nu de gemeente beweert bijna aan de bedelstaf te zijn...

01-12-2008  

'Hangt u het “Ondernemen” ook zo de strot uit?...

...Voor de manager is alleen geld het doel. In het geval dat je met meerdere mensen gaat werken, heb je op den duur managers nodig die “processen” kunnen aansturen en zorgen dat er geld wordt verdiend. Voor deze managers is geld een doel. Zij zijn dus geen ondernemer!...

08-11-2009  

Ontbladerend Onderbanken (Beekdaelen)…

...De bladval heeft ook een aantal negatieve kanten, althans voor onze gecompliceerde moderne samenleving. Plotseling kunnen locomotieven zo maar hun grip op de glimmende rails verliezen en ziedaar: heel Nederland is ontregeld! De gretige pers vindt dat “Gefundenes Fressen” en opeens staan de kranten vol van filemeldingen, slechtweer waarschuwingen en statistieken wanneer het voor het laatst zo desastreus is geweest...

27-10-2009  

Onuitwisbaar Onderbanken (Beekdaelen)…

...De bleek paarse kardinaalsmuts schijnt te concurreren met de zwart purperen vlierbes en op een onberoerd vennetje drijft mijmerend en praktisch roerloos het eendenkroos. Wat heeft een mens nog meer nodig om zich op zo’n gulden najaarsdag gelukkig te voelen?...

27-10-2009  

Onberoerd Onderbanken 2...

...Vóór de fatale ruilverkaveling was Onderbanken nog min of meer onberoerd. Tijdens de ingrijpende ruilverkaveling van de jaren zestig in de vorige eeuw, werden holle wegen en poelen rigoureus dichtgeschoven en gedempt. In Bingelrade hadden wij zo’n tien stuks grote en kleine poelen, die gebruikt werden als drinkplaatsen voor het vee, maar ook als waterbuffers...

20-10-2009  

Onberoerd Onderbanken 1...

...Vandaag via de Eindstraat, Roerweg, Merkelbeekerweg, Klein Dalkensweg, Veestraat en Etzenrather Mühle weer terug naar huis gewandeld. Prachtig nazomers weer en ik moet zeggen Onderbanken op zijn best!!! Er zijn stukken bij waar machtige eiken nadrukkelijk de contouren van het landschap domineren en aan het einde van de Veestraat zou je zweren dat de omgeving hier jaren onberoerd is gebleven...

03-10-2009  

Onduidelijkheid in Onderbanken (Beekdaelen)...

...Een ding is zeker, wij zitten in een steeds, door grote wereldconcerns, aangedreven en dus doordraaiende carrousel van nieuwe z.g. “onschuldige” bestrijdingsmiddelen, die na een lange gebruikstermijn niet zo “onschuldig” blijken te zijn en vervolgens aarzelend door de overheid verboden worden. De agrarische sector wordt er op aangekeken, maar de aanbieders blijven kennelijk buiten schot...

23-03-2009  

Overpeinzingen...

...Boven de weelderige boomgaarden en bosschages van Bingelrade hangen dikke donkere, van onder opbollende, zelfs gitzwarte, wolken. Je denkt aan fruit, zou de pluk gedaan zijn? Je denkt aan koele knapperige appels, aan harde volzoete peren, vruchten uit eigen streek van de enige nog overgebleven fruitteler...

23-03-2009  

Ontketend Onderbanken...

...Toen ik eind jaren tachtig nog in de gemeenteraad zat, werd door het gemeentebestuur reeds de actie “Ijzerzaag” ingezet om de explosief toegenomen plaatsing van verkeersborden etc. drastisch terug te dringen. Ik moet toegeven dat ik daar weinig van heb gemerkt.
Heden ten dage vermoed ik dat de gemeente waarschijnlijk de actie “Ijzerplaag” is gestart om maar zoveel mogelijk aanduidingen op zo veel mogelijk palen te plaatsen...

05-09-2009  

Onvergankelijk Onderbanken...

...En dan denk ik: Onvergankelijk Onderbanken, ondanks het wisselen der seizoenen, ondanks alle moderniteiten, ondanks AWAC’s, ondanks ruilverkaveling, ondanks sluipverkeer, ondanks vergrijzing, ondanks ontgroening, ondanks alles...

13-06-2010  

Onvoltooid Onderbanken (Beekdaelen)...

...De wereld schijnt in orde in Onderbanken, althans de natuur, met zijn onstuitbare wasdom, laat zich nu op zijn mooist zien. Blauwgroene tarwevelden met de nog jonge aren reeds zichtbaar, de bieten, de aardappelvelden, alles staat er prachtig bij en wordt gecompleteerd door een kudde “Blondes d’aquitaine” vergezeld door een reusachtige stier op de glooiende hellingen aan de Moltweg en Grachtweg. Dat mag ook eens gezegd worden....

23-08-2008  

Onbekend Onderbanken (Beekdaelen)...

...Komend vanaf Klein Doenrade of van Doenrade kijkt men uit over een altijd blauwschijnend wijds beekdal. De poëtische naam Blauwe Vallei zou hier best op zijn plaats zijn. Wie er oog voor heeft, een landschap om in verrukking te geraken. Dat dit voor velen een “terra incognita” is, is niet erg. Boeren, burgers en buitenlui die in deze dreven wonen, voelen zich er doorgaans gelukkig  en genieten met volle teugen van de landelijke rust – AWAC’s niet meegerekend...

27-08-2010  

Onhoudbaar Onderbanken (Beekdaelen)...

...Zelfs oud-Rabo-topman Wijffels, voor vele agrariërs een onverwoestbaar boegbeeld, zegt dat hij ‘gaandeweg tot de conclusie is gekomen dat beginselen waarop de industriële maatschappij is gebaseerd, niet geschikt zijn voor het vervolg van de 21e eeuw’ Dus dat de huidige toestand onhoudbaar is!!! Over de agrariërs zegt hij, dat ze vast zitten in de oude orde en dat ze best wel anders willen, maar dat ze uitgewrongen worden door de markt. Als ontsnapping aan dit systeem wil hij dat de verhouding tussen stad en platteland fundamenteel anders wordt. ‘Waarbij de landbouw duurzaam is, en er meer ruimte komt voor andere activiteiten...

02-08-2010  

Onverklaarbaar in Onderbanken...

...Vorige week verscheen er een komkommerbericht in de provinciale bladen over onverklaarbare vernielingen in Onderbanken. Met name straatmeubilair en borden moeten het in Onderbanken ontgelden en dat levert de armlastige gemeente een kostenpost op van maar liefst € 4000,-- op jaarbasis. Voorwaar een wereldschokkend bericht! Relativerend zou je kunnen zeggen : “So what? Dat kost dan € 0,50 per inwoner!”...

18-06-2009  

Onwezenlijk mooi Onderbanken (Beekdaelen)...

...Wie nu ‘s morgens de moeite neemt om eens door de veldwegen te gaan wandelen, beloont zich zelf met een onwezenlijke ervaring. De witbloeiende aardappelvelden, kleine witte sterretjes op een groen tapijt bijna oneindig golvend tot aan de horizon, de diepgroene tarwezeeën en de zomerblonde gerstpercelen, dat alles omzoomt door diepgroen struweel en stil rustende huizen met rode daken aan de einder...

09-07-2009  

Onvoorstelbaar en ongelofelijk in Onderbanken...

...IKL, ik zou zeggen: U hoeft geen vliegend hert te zoeken in Limburg. Het is er al! In Onderbanken nog wel en dat sinds mensenheugenis! Zelfs ondanks overdreven bomenkap, zelfs ondanks onafgesloten holle wegen, ja ondanks alles!…

of lees alle gepubliceerde artikelen in boekvorm...

05-07-2009  

Ontluikend Onderbanken (Beekdaelen)...

Ik sta onder een volop bloeiende zomerlinde. De overdaad van de bleekgele bloesem druipt er letterlijk van af. Duizenden zacht gonzende bijen zijn in de dichte kruin op zoek naar het kostbare nectar, ja dit moet een goeie zomer zijn…

11-07-2010  

Onsamenhangend Onderbanken ...

...Maar de vraag kwam bij mij op waarom de gemeente haar agrariërs en andere grondeigenaren niet inzet om het landschap te onderhouden. Nu zie je dat, na aanvang van de maaitermijn van de bermen, hele stukken berm ongemaaid blijven of althans in de ogen van de boeren te laat gemaaid worden...

28-06-2009  

Onverantwoord in Onderbanken (Beekdaelen)...

...Onbegrijpelijk en onverantwoord is het echter dat mensen uit een bepaalde “lolligheid” of gewoon omdat ze toch met hun voertuig de afgesloten weg in wilden rijden of om welke reden dan ook, zich vergrijpen aan een verkeersmaatregel en zodoende de veiligheid van medeweggebruikers in gevaar brengen...

10-05-2010  

Ontgoogeld Onderbanken (Beekdaelen)...

...Vandaag is het buitengebied weer fantastisch mooi. De ondergaande zon werpt haar gouden schijn over de blauwgroene tarwevelden. Je ziet het eerste aardappelstruikje voorzichtig door het bovenste harde lösskorstje priegelen. Heel voorzichtig alsof het de wereld het eerst wil verkennen...

06-06-2010  

Ontgoogeld Onderbanken...

...De Haagse politiek heeft in een commissievergadering beslist dat, ondanks de onomstotelijk aangetoonde zware geluidsoverlast, Onderbanken deze milieucriminaliteit toch nog een à twee jaar over zich heen moet laten gaan. Twee partijen eisten een direct invliegverbod, anderen dreigden met dat invliegverbod maar wilden AWACS toch nog wat meer tijd geven...

09-05-2010  

Ontvolkend Onderbanken...

...Niet de CO2 uitstoot, niet de opwarming van de aarde, maar de mateloze groei van het mensdom zal er toe leiden dat over – pakweg – 25 jaar 9 miljard mensen op onze aardbol moeten eten, drinken en wonen. In de laatste 85 jaar, een mensenleven, is de wereldbevolking gegroeid van 2 miljard naar nu bijna 7 miljard aardbewoners in 2010. Een vermeerdering met de factor 3½!!!!! ...

25-04-2010  

Onmiskenbaar Onderbanken (Beekdaelen)...

...Op welk gebied onderscheidt zich nu zo’n Haspengouw van Onderbanken?
Vooral worden daar (Haspengouw) de landschapselementen, zoals bosschages, bermen en onrendabele overhoeken gerespecteerd en als toeristisch element benut. Hier in Onderbanken worden de bermen, graften en struwelen bijna voortdurend belaagd en pleegt men landbouw ten koste van deze laatste waardevolle landschapselementen...

06-04-2009  

Onbevattelijk Onderbanken...

...Inmiddels heeft zich een ware historie rondom deze borden ontwikkeld met als climax dat één van de borden, compleet met paal, reeds meer dan een week is uitgetrokken en in de begroeiing van de berm ligt. Het bord ligt er al zo lang dat het bijna niet meer te zien is in de sneluitlopende bermflora, die daar godzijdank nog niet is gemaaid of kapotgespoten...

30-04-2022  

Bijzonder bermbeheer in Beekdaelen...

...Tijdens mijn ochtendwandeling op 30 april 2022 door de Onderbankse dreven zie ik tot mijn grote verbazing dat vannacht, vanmorgen of zo pas geleden de openbare bermen in de Grachtweg reeds een “onderhoudsbeurt” hebben gehad. Onderhoudsbeurt betekent: illegaal gemaaid en zo kaal als een biljartlaken...

11-04-2010  

Overwacht in Onderbanken (Beekdaelen)…

...Alle overheden faalden in het geven van de noodzakelijke bescherming aan de betrokken burgers. Van de gemeentelijke overheid kun je zeggen dat zij net door ons eindeloze onderhandelingsmodel en te fatsoenlijk willen zijn, de dupe werden van scrupelloze, deels ongeïnteresseerde machten. De Provinciale en Nationale overheden speelden het spel met Defensie en de Nato mee, in een ongelijke strijd om Onderbanken het zwijgen op te leggen...

09-01-2010  

Onbekommerd Onderbanken (Beekdaelen)…

...In de “ voor auto’s en motoren afgesloten” Maastrichterweg moet ik opzij springen voor een rode personenauto. Ik kon de auto niet horen omdat er op dat moment een AWACS vliegtuig zeer laag over bulderde. “Wat heeft die in hemelsnaam hier verloren?” dacht ik kijkend naar het verdwijnend voertuig....

11-04-2022  

'Bling bling' & 'Ping ping'...

...Wat te denken van het vermolmde vliegend-hert standbeeld op een rotonde nabij Jabeek. Wereldberoemd!
Wat te denken van het mattenkloppersmonument over de rotonde bij Schinveld? Vanaf de maan te zien! (waar heb ik dat nog meer gehoord?)en vergeet niet de elektronische oversteekhulp langs de T41 ter hoogte van de Streekweg. Een technisch hoogstandje met zonnecellen, dat al jaren niet werkt en schijnveiligheid biedt aan de nietsvermoedende wandelaar. Voorwaar een voorbeeld van geldverspilling zonder weerga...

15-02-2009  

Bermbeheer de ontvolking van Onderbanken…

...Het aantal bijenvolken neemt in zo’n snel tempo af dat zelfs de minister een Deltaplan laat opstellen om deze dramatische achteruitgang te stoppen. Een van de hoofdoorzaken wordt gelegd bij een parasiet, maar een tweede en zeer prominente reden is het jarenlang wegnemen van de natuurlijke voedselbronnen voor de bij zoals, Acaciabomen, wilde kers en vlierbes...

15-07-2010  

Oorlog en vrede honden uitlaat gebied (2)...

...Toen een dik jaar geleden de blikken- bordjes- oorlog uitbrak, u weet wel over de hondenlosloopgebieden, deed onze lokale overheid alsof haar neus bloedde...

16-02-2014  

Besturen of betuttelen honden uitlaat gebied (1)...

...Het is toch normaal dat, als je met je hond wandelt en de hond los is, dat je bij de nadering van trimmers, voetgangers, fietsers en ruiters je hond aanlijnt. Daar heb je geen besluit van B&W voor nodig en zeker geen kostbare, idiote blikken bordjes!...

15-07-2010  

Ongeduldig Onderbanken (Beekdaelen)...

...Echter heel vaak ontstaat ongeduld omdat medemensen, overheden en gezagsdragers laat, te laat, traag of in elk geval trager dan verwacht in actie komen. Zeker als het gaat over beloftes, toegezegd handelen, handhaven en het voorkomen van onomkeerbare situaties...

13-03-2022  

De tegenpartij...

...Als wij nu naar de huidige politieke toestand in Nederland kijken zou deze angst nog wel eens verklaarbaar kunnen blijken. Een hele hoop verlangens van de gewone burger worden genegeerd zodra de verkiezingen achter de rug zijn en de gevormde politieke meerderheid denkt gedurende hun a.s. regeerperiode vrij spel te hebben om hun (plotselinge) politieke  ambities door te zetten...

23-03-2014  

Oh kom er eens kijken de akkerspuit...

......De lente is in alle hevigheid losgebarsten. Overal in de natuur zie je activiteiten, die zich weliswaar elk jaar herhalen, maar je toch weer aangenaam blijven verrassen, tenminste als je daar voor open staat.
Jammer genoeg heeft dat ook zijn negatieve kanten.
..

04-05-2014  

En het laatste woord is aan loslopende honden ...

...Wist u dat er een Honden Eldorado bestaat? Nee? Werkelijk het bestaat echt, het ligt in Onderbanken! Sinds de invoering van de Hondenlosloopgebieden is er een loslooptoerisme op gang gekomen dat heviger is dan de goudkoorts in de 16e eeuw. Ik zie stadse mevrouwen met een veredelde pollepel (Tennis bal launcher, ja,ja) haar over- gedimensioneerde kampioen keer op keer een tarweveld in jagen om zijn apporteerkwaliteiten tot hemelse hoogten te brengen...

01-06-2009  

Onbeschermd in Onderbanken (Beekdaelen) (1)het vliegend Hert...

...Het is maandag 1 juni 2009 om 21.35 uur als ik het eerste Vliegend Hert van dit seizoen aantref op het asfalt van de Maastrichterweg in Bingelrade. Deze Tweede Pinksterdag is zonnig en warm geweest en nodigt kennelijk het eerste kapitale mannetje, van zo’n acht centimeter lengte , uit dat te doen waarvoor het zich zes tot acht jaar ontwikkeld heeft, n.l. zich voort te planten. Ik pak het trage insect van boven af met twee vingers beet - uit ontzag voor zijn indrukwekkende kaken – en geef het een plaatsje in het kreupelhout van de graft. Ironisch genoeg staat aan de overkant het door de gemeente geplaatste bord met het opschrift “Pas op! Vliegend hert”. Ja,ja compleet met uitroepteken!...

 

Lees Pierre Lindners kanttekeningen pennevruchten in boekvorm...

begin pagina begin pagina